Rapport 'Koers houden! Van groei via krimp naar bloei'

2015 - Wim Deetman, Frans Weekers

Eind 2014 liep het convenant 'Een koers voor Limburg', tussen het Rijk en Limburg af. Voor Limburg is het van belang om aansluitend op de evaluatie te zorgen voor een breed gedragen vervolgaanpak voor de demografische opgaven waar de provincie voor staat. In april van dit jaar besloten Gedeputeerde Staten daarom tot het instellen van de commissie Deetman-Weekers.

Rapport 'Koers houden! Van groei via krimp naar bloei'

In juni jl. heeft Provincie Limburg samen met Neimed bijeenkomsten georganiseerd met de heren Deetman en Weekers. Maatschappelijke organisaties, gemeenten en het bedrijfsleven konden tijdens deze bijeenkomsten reflecteren op de stand van zaken in Limburg. Op basis van wat in deze drie bijeenkomsten aan de orde is geweest, is door Wim Deetman en Frans Weekers het advies 'Koers houden! Van groei via krimp naar bloei' opgesteld. Dit advies is, voorzien van een reactie van Gedeputeerde Staten, aan Provinciale Staten aangeboden.

Het rapport 'Koers houden', voorzien van de aanbiedingsbrief en de reactie van GS, kunt u inzien via de knop 'downloaden' rechts op deze pagina.

Naar publicatie overzicht