Land in samenhang - krimp en regionale kansengelijkheid

2019 - Bettina Bock, Henri de Groot, Gert-Jan Hospers, Eveline van Leeuwen, Frank Cörvers

Essaybundel ‘Land in samenhang - krimp en regionale kansengelijkheid’. De hoogleraren Bettina Bock, Henri de Groot, Gert-Jan Hospers, Eveline van Leeuwen en Frank Cörvers vormen samen de Wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling (WRB). Ieder van hen schreef vanuit een ander perspectief een essay over het huidige krimpbeleid van de overheid.

Land in samenhang - krimp en regionale kansengelijkheid

De vijf wetenschappelijke essays in deze bundel gaan over demografische ontwikkelingen in brede zin, en wat dat betekent voor de toekomst van Nederland. Zo kan men lezen dat ‘krimp’ meer betekent dan ‘leegloop op het platteland’ en dat er een breed scala aan kansen en oplossingen is om met bevolkingskrimp om te gaan.

Naast een beschouwing geven de wetenschappers ook aanbevelingen om het krimp- en groeibeleid te veranderen. Dit komt samen in het slotpleidooi. Hierin verenigen zij hun individuele essays tot een gezamenlijke boodschap aan de rijksoverheid. Dit eerste product van de WRB houdt de overheid direct een spiegel voor.

Wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vroeg samen met Platform31 vijf wetenschappers om samen de Wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling te vormen. Daarmee versterken ze de verbinding tussen de wetenschap en (rijks)beleid. WRB-lid Frank Cörvers is als hoogleraar aan de Universiteit Maastricht door zijn leerstoel 'Demografische transitie, menselijk kapitaal en werkgelegenheid' aan Neimed verbonden. De recent verschenen boekbundel waarvan hij medeauteur is, is te downloaden via: https://www.platform31.nl/publicaties/land-in-samenhang

Naar publicatie overzicht