Over NEIMED

Neimed is een onafhankelijk sociaal-economisch Kenniscentrum en een samenwerkingsverband van de Open Universiteit, Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht. Neimed vormt een krachtig kennisknooppunt gericht op structurele kennisbundeling, kennisontwikkeling en kennisdeling rondom sociaal-economische vraagstukken in Limburg.

Door de krachten van vrijwel het gehele hoger onderwijs- en onderzoeksveld in Limburg te bundelen, beziet Neimed de kansen en uitdagingen van Limburg vanuit een multidisciplinair perspectief. Door out-of-the-box te denken en te onderzoeken, ontstaat inzicht in sociaal-economische dynamieken: “we leren, omdat we onderzoeken wat we doen terwijl we dat doen.”

Kenniscentrum ter bevordering van de

sociaal-economische veerkracht van Limburg

in een demografische transitie

 

Vernieuwende aanpak

De bevolking neemt in een aantal regio’s in Nederland niet langer toe, waaronder in Limburg. Bovendien wijzigt de samenstelling van de bevolking in diezelfde regio’s drastisch. Minder jongeren, minder beroepsbevolking en meer ouderen. Dit gaat gepaard met fundamentele wijzigingen wat betreft de economische dynamiek, de arbeidsmarkt, openbaar bestuur en de manier waarop we dat in de samenleving opnieuw definiëren. Deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe en vernieuwende aanpak.

Ideeënfabriek en platform

Doelstelling van Neimed is het leveren van een structurele, verbindende bijdrage aan het maatschappelijke en wetenschappelijke debat over sociaal-economische vraagstukken, gerelateerd aan een veranderende samenstelling van de Limburgse bevolking. Neimed ontplooit activiteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek, valorisatie en disseminatie:

  • Neimed als kennisinstituut: Bundeling van bestaande kennis, informatie en ervaring alsook het op basis van onderzoek ontwikkelen van nieuwe kennis en inzichten
  • Neimed als disseminator: Verspreiden van bestaande en nieuwe kennis
  • Neimed als ideeënfabriek: Formuleren van nieuwe scenario’s van aanpak en interventie
  • Neimed als netwerk en platform: Bevorderen van het maatschappelijke debat over de kwaliteit van krimpende samenlevingen 

Leerstoel │ Lectoraten │Wetenschappelijke reflectiegroep │ ITEM │ Gebrookerbos │ Stadslab

Neimed werkt vanuit de context en het perspectief van een krachtig Limburg dat uitgaat van kansen en mogelijkheden, gegeven haar unieke context, achtergrond en geschiedenis. Werken aan sociaal-economische veerkracht van Limburg. Neimed vervult deze rol vanuit verschillende programma’s en projecten waaronder de leerstoel ‘Demografische transitie, menselijk kapitaal en werkgelegenheid’, de lectoraten ‘Employability’ en ‘Demografische transitie’ en door participatie in Gebrookerbos, Stadslab Heerlen, expertisecentrum ITEM en in de landelijke Wetenschappelijke Reflectie Groep Bevolkingsdaling.

Neimed richt zich de komende jaren op de thema’s: ‘Randland Limburg’, ‘De ont-groeiende stad en regio’, Arbeidsmarkt en Employability, ‘Grensverlagende samenwerking’ en ‘Sociale innovatie’.