Krimp, menselijk kapitaal en werkgelegenheid

Nol Reverda e.a.
  • Werken

Een van de vraagstukken, waar Limburg de komende jaren mee geconfronteerd wordt, is de krimp in de potentieel werkende bevolking en de mismatch op de arbeidsmarkt. Vraag is dan, hoe het arbeidsvolume verruimd c.q. vergroot kan worden. NEIMED zal gezamenlijk met het ROA van de Universiteit Maastricht deze pijler met de volgende vragen oppakken:

  •  Activering: welke potentieel aanwezige groepen (uitkeringsgerechtigden, vrouwen) kunnen geactiveerd worden voor de arbeidsmarkt in het algemeen en voor de techniek en de zorg in het bijzonder?
  • Active ageing en re-integratie: hoe kunnen mensen langer in het arbeidsproces blijven participeren
  •  Immigratie: welke kansen biedt de internationale ligging van Limburg – Euregio, EU, buitenlandse studenten) voor het aantrekken van zowel laag- als hooggeschoolde werknemers voor de Limburgse arbeidsmarkt?
  • Jongerenmigratie: vertrek van geschoolde jongeren in kaart brengen en hoe zijn ze te behouden voor de regio? 

Naar onderzoek overzicht