Bevorderen burgerinitiatieven integratie Limburgse statushouders?

6 okt 2020

Vanaf begin van dit jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. In 2019 gaf de Limburgse ketenregisseur statushouders Luc Winants aan dat Limburgse gemeenten onvoldoende op de hoogte zijn van de wijze waarop de integratie verloopt van de statushouders die er zijn komen wonen.

Uit onderzoek van Odé & Dagevos (2017) blijkt dat er verschillende factoren zijn die de integratie van statushouders beïnvloeden. Integratie is hierbij globaal verdeeld in twee dimensies (Tillaart & Warmerdam, 2004): sociaal structurele integratie en sociaal-culturele integratie. Onder sociaal structurele integratie verstaan we participatie aan onderwijs en/of arbeidsmarkt. Dus de kans om (op termijn) een eigen inkomen te verwerven. Sociaal culturele integratie gaat over de oriëntatie op de Nederlandse samenleving, wat zichtbaar wordt in de contacten met Nederlanders in de woonomgeving en in de vrijetijdsbesteding. Statushouders met een baan en statushouders die veel contacten onderhouden met Nederlanders worden beschouwd als meer geïntegreerd dan zij die dat niet doen.

Factoren die de sociaal structurele integratie beïnvloeden zijn vooral het hebben van een Nederlands diploma en een goede beheersing van de Nederlandse taal (Odé & Dagevos, 2017). Waarbij beide factoren interdependent zijn. Ook van invloed is de mate waarin de statushouder functionele netwerken heeft, dus de sociaal-culturele integratie beïnvloedt de sociaal structurele integratie en vice versa (Odé & Dagevos, 2017).

Tot slot zijn sociaal-culturele factoren van invloed, bijvoorbeeld opvattingen over de rol van de vrouw, maar ook andere sociale gebruiken en omgangsvormen. Hoe moeilijk het is om nieuwe sociale gebruiken aan te leren ervaren we momenteel allemaal. Dankzij de corona-crisis is handen schudden en elkaar driemaal zoenen bij een begroeting uit den boze. “Sociale conventies zijn diep in ons allen verankerd” (Trouw, 2020). Naarmate je ouder wordt, wordt het steeds lastiger om deze conventies aan te passen, zoals we nu allen ervaren (Trouw, 2020).

Om de integratie van statushouders te bevorderen kan de gemeente burgerinitiatieven die hieraan bijdragen aanmoedigen (De Gruijter & Razenberg, 2017; Hujnk et al., 2017). Bij burgerinitiatieven nemen burgers het initiatief om statushouders en Nederlanders met elkaar te verbinden. Deze initiatieven komen vaak bottum-up tot stand en staan los van de overheid. Gemeenten kunnen deze initiatieven wel ondersteunen (Van Houwelingen et. al., 2014). Burgerinitiatieven kennen verschillende juridische vormen (Aalvanger & Beunen, 2014) en zijn vaak gericht op lokale problemen, zoals de integratie van statushouders in een lokale gemeenschap (Aalvanger & Beunen, 2014). Voorbeelden van burgerinitiatieven zijn maatjesprojecten, buurtbijeenkomsten en het stimuleren van deelname aan bestaand vrijwilligerswerk. Verder onderzoek naar de invloed van burgerinitiatieven op de integratie van statushouders is noodzakelijk om te komen tot zinvolle adviezen richting gemeenten hoe de integratie van statushouders verder te bevorderen.

Naar nieuws overzicht