Programma

Neimed organiseert zijn activiteiten rond een beperkt aantal thema's die het kader vormen van het Neimed programma dat wordt vastgesteld op advies van de Programmaraad. Een recent overzicht van activiteiten is te vinden in het Neimed Jaarplan 2017. Dit jaarplan is op te vragen via het secretariaat: info@neimed.nl

Hieronder een korte typering van het Neimed programma 2013 - 2015 aan de hand van een viertal aandachtsgebieden.

1. Economische ontwikkeling

Economische ontwikkeling: Krimp, menselijk kapitaal en werkgelegenheid – een bijzondere leerstoel verbonden aan de Universiteit Maastricht

Een van de vraagstukken, waar Limburg de komende jaren mee geconfronteerd wordt, is de krimp in de potentieel werkende bevolking en de mismatch op de arbeidsmarkt. Vraag is dan, hoe het arbeidsvolume verruimd c.q. vergroot kan worden. 
Lees verder › 

2. Sociale ontwikkeling

Sociale ontwikkeling: Krimp en kwaliteit van leven – een bijzonder lectoraat verbonden aan de Zuyd Hogeschool
In ontgroenende en vergrijzende omgevingen staan de voorzieningen van allerlei aard onder druk: zorg en welzijn, onderwijs, sociale verbanden, sport- en recreatiemogelijkheden, buurtwinkels, etc. Daarnaast zal de ‘vraag en behoefte’ vanuit de samenleving zich wijzigen door bevolkingsdaling, vergrijzing en vermaatschappelijking van kwetsbare groepen
Lees verder ›

3. Ideeënvorming

Ideeënvorming:  Neimed labs – Krimpen aan de Maas
De fictieve gemeente Krimpen aan de Maas kan bij het proces van groei naar krimp behulpzaam zijn. Immers, deze gemeente heeft de omslag van het denken van groei naar krimp al in de praktijk gebracht. Krimpen aan de Maas loopt in tijd namelijk vooruit, want het is in die gemeente nu 2040.
Lees verder ›

4. Disseminatie

Disseminatie: Neimed website als digitaal knooppunt
Disseminatie zal plaatsvinden met de Neimed website als belangrijk knooppunt.  Deze portal omvat onderdelen met informatie - publicaties, activiteiten overzicht, mededelingen, maar ook - om een voorbeeld te noemen van meer interactieve onderdelen – de Neimed labs.  De Neimed Internationale Krimp Databank is hier ondergebracht enis via de portal vrij toegankelijk te raadplegen.  De Neimed website is als partnersite ( 'Kamer') tevens integraal onderdeel van het landelijk Kennisplein VanMeerNaarBeter.nl.
Lees verder ›