Over NEIMED

Neimed: het Limburgse kenniscentrum over demografische transitie Neimed verzamelt informatie over sociaaldemografische transities, met name in Limburg, maakt deze informatie toegankelijk, nodigt mensen uit tot actief meedenken over de demografische transitie en ontwikkelt nieuwe, op de toekomst gerichte kennis en handelingscenario’s. Daarbij werken we nauw samen met kennisinstellingen en netwerken uit binnen- en buitenland.

Neimed richt zich op de demografische transitie in Limburg: minder jongeren, een ouder wordende  beroepsbevolking en meer ouderen. Deze ontwikkeling vraagt om een nieuwe en vernieuwende aanpak van de inrichting van de Limburgse samenleving. Met name de ontwikkeling van kennis en ideeën over hoe in een verstedelijkt gebied als Parkstad Limburg de demografische transitie vorm en inhoud moet krijgen, wat daar de kansen van zijn en hoe de kwaliteit van leven en samenleven geborgd kan worden, vormen dan de kern van de activiteiten van NEIMED. Ook de ligging van Limburg, zowel Euregionaal als internationaal, biedt een specifiek perspectief op de oplossingsrichting van de demografische transitie in Limburg.  Bij die oplossingsrichting staat toekomstgerichtheid centraal: hoe willen we straks wonen, leren, werken, sporten, cultuur beleven en beoefenen en recreëren in een gebied, waarin minder mensen en gemiddeld ook meer oudere mensen vertoeven? Hoe ziet kortom een samenleving eruit met minder mensen en meer ouderen? Voor Limburg, en zeker voor Parkstad Limburg, een actuele vraag.

 Neimed is het loket, waar men met vragen over bovengenoemde ontwikkelingen terecht kan. Die vragen beantwoordt Neimed  zelf vanuit de kennis van de met direct met Neimed verbonden onderzoekers en experts, ofwel worden ze doorgesluisd aan een van onze netwerkpartners. NEIMED is derhalve kennisknooppunt voor de bundeling van bestaande en de op onderzoek gebaseerde ontwikkeling van nieuwe kennis, met een database en deelname aan de website (www.vanmeernaarbeter.nl) op het gebied van de maatschappelijke gevolgen van demografische transities. NEIMED is een informatiebron met de expliciete taak ontwikkeld onderzoek, kennis en ideeën over te dragen aan derden. NEIMED is een ideeënfabriek. NEIMED is tenslotte een netwerk dat voortdurend de communicatie over en weer opzoekt met vertegenwoordigers van overheid, markt en maatschappelijk middenveld en fungeert als aanjager voor het maatschappelijke debat over demografie. Daarbij werkt Neimed intensief samen met andere kenniscentra in zowel Nederland als in het buitenland.