Aandachtgebied 2. Sociale ontwikkeling

Sociale ontwikkeling: Krimp en kwaliteit van leven – een bijzonder lectoraat verbonden aan de Zuyd Hogeschool

In ontgroenende en vergrijzende omgevingen staan de voorzieningen van allerlei aard onder druk: zorg en welzijn, onderwijs, sociale verbanden, sport- en recreatiemogelijkheden, buurtwinkels, etc. Daarnaast zal de ‘vraag en behoefte’ vanuit de samenleving zich wijzigen door bevolkingsdaling, vergrijzing en vermaatschappelijking van kwetsbare groepen. Neimed zal in samenwerking met het bijzondere lectoraat van de Zuyd Hogeschool de relatie tussen sociaaldemografische transitie en de sociaal-culturele pijler verder ontwikkelen.

  •  welke rol kan (digitale) hulp- en dienstverlening spelen in gebieden die sociaaldemografisch onder druk staan.
  •  wat betekent dat voor het aanbod van instellingen op velerlei gebied, van zorg en welzijn tot culturele en sportieve faciliteiten?
  •  in hoeverre biedt ICT een mogelijkheid tot het versterken van actief burgerschap en sociaal kapitaal in de sociaaldemografische transitie?
  •  in hoeverre kunnen burgers en stakeholders betrokken worden bij de herinrichting en het onderhoud van de ‘nieuwe ruimte’, die door leegstand ontstaat?

 Deze vraagstukken leiden o.a. tot de volgende concrete activiteiten:

  •  onderzoek naar de invloed van digitalisering op het sociale kapitaal in stedelijke krimpgebieden
  •  onderzoek naar de leefsituatie van tienermoeders in Parkstad Limburg
  •  onderzoek naar de rol van de sociale professional met betrekking tot krimp en de WMO
  •  onderzoek naar de stedelijke identiteit van Heerlen
  •  uitvoering van de wijkmonitor krimp in diverse Limburgse gemeenten